Yangın
  Oto Kaza
  Oto Dışı Kaza
  Mühendislik
Nakliyat
  Tarım
  Sağlık
  Ergo Emeklilik ve Hayat
   
 

Emtea Nakliyat Sigortaları

Tam zıya sigortası, müşterek ve hususi avaryalar ile masraflar ve kurtarma çalışmaları hariç olmak şartıyla ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve tamamen zıyası durumunu sigorta teminatına alır.

Dar teminat olarak da bilinen “C” kloz, aşağıdaki rizikoları kapsar:
Yangın, infilak
Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
Müşterek avarya fedakarlığı
Denize mal atılması

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: Institute Cargo Clauses 'C' Cl.254

Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emteayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır. Institute Cargo Clauses 'A' 1.11.82 Cl.252'de belirtilen istisnalar teminat kapsamı dışındadır.

Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir. Savaş teminatı sadece deniz ve havayolu taşımalarında verilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: Institute Cargo Clauses 'A' Cl.252

Uluslararası Karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyon'undan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder. CMR sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.

Yurtiçi sorumluluk sigortası teminatı emtia nakliyat sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun'una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar

Tekne / Yat Sigortaları

GEZİNTİ TEKNESİ SİGORTALARI
Yat sigortası ile yatın gövdesini, makinelerini, adını taşıyan servis botlarını, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328 kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

Başlıca aşağıdaki risklere karşı sigortalıdır.
* Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
* Yangın, yıldırım, infilak
* Deprem, volkanik patlama
* Korsanlık
* Hava taşıtları ile temas
* Yatın veya servis botlarının çalınması
* Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
* Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
* Enkaz kaldırma masrafları ( Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
* Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

3. Şahıslara karşı sorumluluklar da yat sigortası ile teminat altına alınır:
* Yatın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar.
* Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar.
* Yatta veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
* Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Teminat kapsamı dışında kalan riskler :
* Yatın adını ve işaretini taşımayan servis botları
* Zati eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
* Dıştan takma motorların düşmesi
* Dizayndaki veya konstrüksiyondaki hataların giderilmesi veya iyileştirilmesi veya dizaynının veya konstrüksiyonunun değiştirilmesi için yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar.
* Nükleer rizikolar
* Savaş ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, terör (aksine sözleşme yoksa ilave prim ile temin edilebilirler.)
*Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi veya başka bir tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ve yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması halleri
*Sigortacının onayı alınmadıkça yatın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması.
*Ayrıca temin edilmedikçe, yatın su kaynağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar sigorta kapsamına girmez

Tekne / Yat İnşaat Sigortası

Institute Clauses for Builder's Risks ile tekneler inşaat süresince teminat altına alınmaktadır.

Bu kloz kapsamında teminat altına alınan başlıca riskler şunlardır:
Kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler
Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler
Denize indirme riskleri
Donatana teslim ve deneme seferi esnasındaki riskler

Deprem ve volkanik rizikolar ile savaş, grev,kargaşalık, halk hareketleri, teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir


Tüm hakları saklıdır©2011 Asri Sigorta Ltd. Şti.

Adres : Omurtak Cad. Sezer İş Mrk. No:39 Çorlu / Tekirdağ
Tel : (0282) 654 87 97 - Faks : (0282) 652 02 66
E-mail : info@asrisigorta.com